Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde felújítása

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde felújítása
Leírás: A projekt célja: A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei ellátás), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása. A pályázat megvalósítása során új férőhelyek kialakítása, a férőhelyek felújítása, és eszközbeszerzés történik. A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása, a kisgyermekellátás területén szerzett szakmai tapasztalattal és a bölcsődei nevelésre-gondozásra vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban olyan tárgyi környezet tervezése, kialakítása, amely a 0-6 éves korosztály fejlődését minden területen elősegíti. A folyamatos beszoktatásnak köszönhetően az intézmény gyermeklétszáma az indulóhoz képest több mint 10%-os emelkedést mutat. A vegyes, illetve a részben osztott csoportjaikban ez megnövekedett terhet ró gyermekre felnőttre egyaránt. Az egészségesebb és hatékonyabb munkavégzéshez szükséges még egy csoportszoba megnyitása. A projektindokoltsága: Az intézmény bölcsődei férőhelyet az elmúlt években úgy tudott felszabadítani, hogy év közben folyamatosan átvette a 2,5 évet betöltött kisgyermekeket. Ehhez azonban kellett a fenntartó többszöri engedélye, hiszen átlépték a törvény által meghatározott létszámot. Így a felvételi körzetből az elmúlt 3 évben nem kellett elutasítani gyermeket. A problémára megoldást jelentene, ha az óvodai egy csoporttal bővülne. A fejlesztést tehát elsődlegesen a valós igényeken nyugvó kapacitás-bővítési szükségletek hozták felszínre. b) A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének bemutatásával együtt: Az épületek felújítása keretében 12 fő bölcsődei, valamint 150 fő óvodai férőhely kerül felújításra, valamint kialakításra kerül egy új csoportszoba a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel. Utóbbira azért van szükség, mert bár engedély szerint a férőhely megfelelő létszámú, az óvoda jelenleg túlzsúfolt, szükséges újabb terek kialakítása a megfelelő nevelési feladatok ellátáshoz. A projekt keretében egy helyrajzi számon lévő két épület felújítására, illetve belső átalakításra kerül sor az alábbiak szerint. Az intézmény nagy épületének felújítása során az alábbi részfeleadatok kerülnek elvégzésre: - kültéri pancsoló kialakítása – mozgáskorlátozott rámpa kialakítása – külső hőszigetelés elvégzése – belső burkolatok bontása és új burkolat építése – lefolyó csatorna szerelése – burkolat és egyéb festési munkák – KRESZ pálya építése – ivókút építése – vizesblokk felújítási munkái – kerti tároló kialakítása. Az intézmény kis épületének felújítása során az alábbi részfeladatok kerülnek elvégzésre: - lépcső és járda kialakítása – tető felújítási munkálatok elvégzése – külső hőszigetelés elvégzése- álmennyezet kialakítása, belső burkolás, belső festés – nyílászárók bontása, újak vizesblokk felújítása – födémek hőszigetelése. A projekt megvalósítása során új óvodai férőhelyek kialakítása, és eszközbeszerzés történik. A projekt megvalósítása során önállóan nem támogatható, választható tevékenység nem tervezett. Eszközbeszerzés: A jelenlegi eszközállomány amortizálódása, valamint az új csoportszoba megnyitása miatt az óvodának a megfelelő színvonalú neveléshez új eszközökre van szüksége. A beszerezni kívánt eszköztípusok tartalmaznak mind a csoportszobák berendezéséhez szükséges eszközöket, mind pedig a SNI gyermekek fejlődését segítő eszközöket. A projekt keretében beszerzésre kerülnek játékok, készségfejlesztő tevékenységekhez szükséges kellékek, bútorok, kiegészítők, textíliák, melyek részletes listáját a megalapozó dokumentum melléklete tartalmaz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtandó dokumentumok a közbeszerzési dokumentumokat jelölik.
Eredmény: Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bábolna Város Önkormányzatnak Közbe-szerzési Bizottsága által tett javaslat figyelembe vételével a „Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde felújítása (TOP-1.4.1-15)” tárgyában megindított uniós értékhatár alatti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében 1. megállapítja, hogy összességében a legjobb ajánlatot a Wolf-Farkas Építőipari és Szolgál-tató Kft. (székhely: 2900 Komárom, Laktanya köz 9.; cégjegyzékszám: 11 09 001714; adószám: 10562318-2-11) nyújtotta be nettó 40.857.186 Ft-os ajánlati árral, 2. nyertes ajánlattevőként a Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft. nettó 40.857.186 Ft-os ajánlati árát elfogadja, 3. felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, 4. a vállalkozói díj összegét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A foglal-koztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívására” TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00001 azono-sító számú, „Százszorszép Óvoda és Bölcsőde felújítása Bábolnán” projekt című támo-gatási szerződésben szereplő támogatási összeg terhére rendeli megfizetni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 1. tárgyalásokat folytasson le a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazga-tóságával, mint Közreműködő szervvel a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számú, „Százszorszép Óvoda és Bölcsőde felújítása Bábolnán” projekt költségvetésében szereplő költségek „Építéshez kapcsolódó költségek”-re való átcsoportosításáról 2. az átcsoportosítást követően a „Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde felújítása” beruházás TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számú, pályázatból nem fedezhető költségeit Bábolna Város Önkormányzat többletbevételei terhére egyenlítse ki.
Felvitel dátuma: 2017-04-28
Határidő: 2017-05-12