Köszöntjük honlapunkon!

Weblapunkon betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi életébe. Bemutatjuk intézményünk történetét, tanulóifjúságát, ízelítőt adunk az iskolánkban folyó munkáról, a tanórán kívüli tevékenység számos lehetőségéről, aktuális híreinkről, programjainkról. Honlapunkat fotókkal igyekszünk színesebbé tenni.

Nevelőink és dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy tanulóinknak megadják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges alapműveltséget, kialakítsák bennük az értékőrző és teremtő magatartási szokásokat.

Feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása, tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra. Azt szeretnénk, hogy tanulóink iskolánkban sokáig maradhassanak gyerekek, biztonságban, jó körülmények között szerezhessenek minél több ismeretet.

Új tanév átszervezés után

Ez a tanév rendhagyó módon indult. Ez év júniusában államtitkári döntés született az intézményi átszervezésről, mely szerint a Banai Jókai Mór Általános Iskola beolvad a Bábolnai Általános Iskolába.
Az átszervezés során 20 felsős banai tanulót helyeztünk el felsős osztályainkban.
A banai telephelyen 30 alsós kisdiák kezdi meg tanulmányait 2 összevont tanulócsoportban.
A megnövekedett létszámok következtében idegen nyelvi csoportokat bontottunk az 5. és a 8. évfolyamokon, valamint új csoportot alakítottunk ki a 6. évfolyamon.
Szintén a 6. évfolyamon eddig működő egyetlen osztályunkban az integráció után 29 főre emelkedett a tanulólétszám. Itt lehetőségünk nyílt az osztálybontásra. A 6.a osztály osztályfőnöke Veresné Szkocsek Mária, a 6.b osztályé pedig Hegyi Dóra tanárnő. Így minden évfolyamon ismét 2-2 osztály működik.
A 2015/2016-os tanévet az átszervezés után Bábolnán 16, Banán 2 összevont tanulócsoportban összesen 332 tanulóval kezdtük meg.
Személyi változások történtek a nyáron. Az átszervezésből adódóan 6 új kollégát köszönthettünk, akik közül négyen a Bábolnai Általános Iskola banai telephelyén végzik nevelő-oktató munkájukat:
Vincze Attiláné, Stankovicsné Szabó Zsuzsanna, Müllerné Söveges Adrienn és Csizmadia Péterné tanítók. Két pedagógus – Ágostonné Dobrosi Ildikó és Koppán Bernadett - a bábolnai intézményünkben tanít a felső tagozaton.
Szabados Kitti énekórákat tanít a felsőben.
Az előző tanévben 27 pedagógus látott el feladatot iskolánkban, ez a létszám így 34-re emelkedett.
A szakos ellátottság biztosítása érdekében több - a tankerület különböző iskoláiból kirendeléssel áttanító - pedagógus oktatja tanítványainkat.
A földrajzot és a természetismeret órák egy részét Bajcsainé Hajagos Ildikó, a német órák egy részét Varsányi Erzsébet, a technika órákat a 6. 7. és 8. osztályokban Szalai Erika tanárok tanítják.
Iskolánkból 3 pedagógus lát el szakjának megfelelően feladatot a környező településeken.
Óraadóként Némedi-Vida Ingrid tanítónő testnevelés órákat tart a 6. évfolyamon.
Székhelyünkön 34 elsős kisgyermek kezdte meg tanulmányait két első osztályban. A hagyományos első osztály osztályfőnöke Slániczné Schmidt Irén tanítónő. Az egész napos iskolaként működő osztályban Pillérné Fekete Andrea osztályfőnök és Bors Erika osztálytanító vezeti be tanítványaikat az írás, az olvasás és a számolás rejtelmeibe.
A hagyományos alsós osztályokba járó tanulóink 2 napközis csoportban készülhetnek a következő tanítási napra. A napközis csoportok vezetői Molnárné Mészáros Judit és Kántor Katalin nevelők. A felsős diákok számára az idei tanévben is biztosítjuk a tanulószobát.
A felső tagozatba lépő 5.a osztályunknak Klincsokné Sarf Lívia tanárnő, az 5.b osztálynak Veres Zoltán tanár úr az osztályfőnöke.
A köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően több változásnak kell megfelelnünk.
A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben folytatódik, így szeptember 1-jétől valamennyi évfolyamon 5 órában tartjuk a testnevelést, melyből legfeljebb 2 óra kiváltható iskolai sportkörben való sportolással vagy sportegyesületi tagsággal, szervezett edzéssel.
Az idei tanévtől folytatódik heti 1 órában az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan tanítása, most már az 1-3. és az 5-7. évfolyamokon. A szülők választhattak, hogy az iskola által biztosított erkölcstan vagy az egyházak által kínált hit- és erkölcstanoktatást választják gyermekük számára. Erről a szülők már írásban nyilatkoztak az elmúlt tanév végén. A két tantárgy egyikének tanulása kötelező.
Az egész napos iskolai oktatás keretében az általános iskola valamennyi évfolyamán a kötelező tanítási órákon túl egyéb foglalkozásokat (szakköröket, sport, napközis ill. tanulószobai foglalkozásokat) szervezünk 16 óráig tanulóink számára. Ez alóli felmentést a szülő kérvényezheti gyermeke számára.
Az egész napos iskolai oktatásban a helyi zeneiskola tehetségfejlesztő programjának megfelelően komplex művészeti foglalkozásokat (szolfézs, drámapedagógiai foglalkozások) biztosít az 1. 2. és 3. osztályosok számára.
Folytatjuk Bábolna helytörténeti tárgyként való tanítását, beillesztve az adott évfolyam (1-8.) tantárgyi rendszerébe.
A szakköröket szervezünk (rajz, sakk, honismereti, könyvbarát, sportfoglalkozások), a 7-8. évfolyamon középiskolai felkészítőt tartunk magyarból és matematikából. Így biztosítjuk a tehetséges tanulók felkészítését versenyekre, valamint a pályaválasztás előtt álló diákjaink eredményes felkészülését a központi írásbeli felvételi vizsgára, továbbtanulásra.
Ha szükséges, tanulóinkat a felzárkózásban egyénre szabott képességfejlesztéssel segítjük.
Gazdag szabadidős programokkal, rendezvényekkel, kirándulásokkal, színházlátogatásokkal lehetőséget kínálunk gyermekeink számára a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez.

Peresztegi Gáborné
igazgató

Képgaléria

"Iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

Székhely: 2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.
Adószám: 19151063-1-11
Számlasz.: 63200023-15200536

Kapcsolat

BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: 2943 Bábolna, Toldi u. 24.
Telefon: +36 34 369220
Fax: +36 34 568154
E-mail: biskola@freemail.hu
OM azon.: 031895